Проект “Успех”

Проект “Нов шанс”
May 4, 2014
16 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ
October 7, 2019

Проект “Успех”

През учебната 2013/2014 г. в  ОУ „Капитан Петър Пармаков“ продължава третият, заключителен, етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/.

Първите два етапа от проекта протекоха при изключителен интерес от страна на учениците, пълна подкрепа и одобрение на родителите и приключиха успешно.

С началото на третия етап  продължи дейността на клубовете в областта на здравното образование, здравословния начин на живот, уменията за самостоятелно учене и събиране на информация и дигиталните компетентности, клубовете в областта на природоматематическите науки, комуникативните умения на роден език, комуникативните умения на чужд език и културните компетентности.

     Проектът обезпечава работата на клубовете и дава възможност да продължат техните извънкласни дейности, както и включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност.

     През учебната 2013/2014 г. дейността по проекта обхваща 141 ученици от І до VІІI клас и се осъществява в 10 клуба и 2 ателиета, които работят в следните тематични направления:

  • Дигитални компетентности : „ Приложна информатика“     
  • Комуникативни умения на чужд език : “Рисувам в Европейския съюз с думи”
  • Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите/ два клуба:  клуб „ Математика, ура!”
  • Културни компетентности: “Творчеството на боите”
  • Хуманитарни науки: “Приказен свят”, “Вълшебния свят на българските приказки”
  • Комуникативни умения на роден език: “Приказно вълшебство”
  • Здравно образование: “Силни и здрави”
  • Здравословен начин на живот: “Как да оцелеем сред дивата природа”, “Природата, източник на здраве и сила”
  •  Предприемачество: ” Сръчни ръце”, “Вълшебството на моите ръце”

Групите са напълно съобразени с интересите на учениците. Спесифичните извънкласни и извънучилищни форми на работа повишават мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, дават им допълнителни знания, съобразно техните желания и потребности, развиват творческия им потенциал и изграждат полезни умения в избраната от тях сфера.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, откриване на нови таланти, самостоятелност и изграждане на умения.

Работата на клубовете осмисля свободното време на учениците, като им дава право на избор относно предпочитаната от тях изява. 

Comments are closed.