Проекти

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„

Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския за период от 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез ДПОКПС е партньор в изпълнението на Дейност 4: провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда/ 270 педагози/ и придобиване на всички останали ПКС за педагози, включени в проекта /325 педагози/.

Повече за проекта

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Проектът ще се осъществява в следните дейности: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда..

Доклад-Равен-достъп-до-училищно-образование-2021-2022

Повече за проекта

Проект "Подкрепа за успех"

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Повече за проекта

16 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ” ”

В него се включат над 2000 ученици от различен етнически произход от цялата страна и чужбина, включиха се в групите по “Фолклор на етносите - Ромски фолклор” и извънкласни дейности, насочени към образователна интеграция. В него активно участие взеха и нашите ученици.

Почече за проекта

"Мартеничке ,бяла и червена”

В училището бе организиран конкурс на тема ,,Мартеничке, бяла и червена‘‘. В него учениците показаха своите знания за обичая свързан с нея и изработиха чудни мартенички. Съвместно с читалище ,,Надежда ‘’’ учениците посрещнаха с песни и стихове Баба Марта .

Почече за проекта

Проект “УСПЕХ”

Програма за развитието на извънкласни и извънучилищни дейности в ОУ „Капитан Петър Пармаков”, село Градец по ПРОЕКТ 051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Почече за проекта

Проект “Нов шанс”

Почече за проекта