Документи

Документи 2023-2024 учебна годинаУчилищни правилници и програми, учебни планове 1-7 клас за 2023/2024 годинаБезопасност на движението по пътищата

Заповед-Министър-на-образованието

Други документи - Заповеди

Документи 2022-2023 учебна годинаУчилищни правилници и програми, учебни планове 1-7 клас за 2022/2023 година

Училищна-програма-и-план-за-образователна-интеграция-на-учениците-от-етнически-малцинства
Училищен-учебен-план-1-7-клас
Програмна-система-за-развитието-на-предучилищна-група
Правилник-за-пропускателния-режим
План-за-сигурност
Етичен-кодекс-на-училищната-общност
Алгоритъм-за-прилагане-на-механизма-за-противидействие-на-тормоза-и-насилието-между-децата
Актуализиран-план-за-заседания-на-педагогическия-съвет
Актуализиран-годишен-план-на-училището
План-за-подготовка-и-обучение-на-децатаи-целият-персонал-за-безопасно-поведение-при-бедствия-аварии-катастрофи-и-пожари
Алгоритъм-за-прилагане-на-механизма-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието-между-децата
План-за-работата-на-педагогическия-съветник
План-за-работата-на-училищната-комисия-за-борба-с-противообществените-прояви-на-малолетни-и-непълнолетни
План-на-кординационен-съвет-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието
Правила-и-процедури-за-въвеждане-на-защитна-мрежа-за-справяне-с-училищния-тормоз-между-учениците
Програма-за-изпълнение-на-националната-стратегия-за-насърчаване-и-повишаване-на-грамотността
Училищна-политика-за-превенция-на-отпадането-на-деца-и-ученици-от-училище
http://ougradec-bg.com/wp-content/uploads/2022/10/Училищна-програма-за-гражданско-здравно-екологично-и-интеркултурно-възпитание.pdf
Училищна-програма-за-работа-по-проблемите-на-наркоманията-сектите-детската-престъпност-и-трафикът-на-хора
Система-за-ораганизация-и-управление-на-дейностите-свързани-с-обучението-и-възпитанието-по-БДП


Безопасност на движението по пътищата

Заповед-Министър-на-образованието

Документи 2021-2022 учебна година
Документи 2020 година


Достъп до обществена информация

Обява Експерт образователни дейности за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Обява Експерт образователни дейности за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда
Информация
Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по закона за достъп на обществена информация
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Отчет за 2020г. на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Отчет за 2019г. на постъпилите заявления за достъп до обществена информация


Документи 2019 година