Документи

Документи 2024-2025 учебна година

Други документи


Обяви


Документи 2023-2024 учебна годинаУчилищни правилници и програми, учебни планове 1-7 клас за 2023/2024 година

Стратегия-за-развитие-на-ОУ"Капитан-Петър-Пармаков"-с.Градец-за-2023-2028-година
План-за-действие-към-Стратегията-за-развитие-за-периода-2023-2028-година
Правилник-за-дейността-на-училището-за-учебната-2023-2024
Училищен-учебен-план
Форми-на-обучение-в-ОУКапитан-Петър-Пармаков-2023-2024
Актуализиран-правилник-за-дейността-на-училището-за-учебната-2023-2024

Актуализиран-план-за-заседания-на-педагогическия-съвет
Актуализирана-стратегия-за-превенция-на-отпадането-на-ученици-от-училището-за-периода-2021-2025
Вътрешни-правила-за-организация-на-квалификационната-дейност
Вътрешни-правила-за-получаване-и-управление-на-помощи-и-дарения-в-ОУКапитан-П.Пармаков-с.Градец
Дневен-режим-на-ВГ-в-ОУКапитан-П.Пармаков-за-учебната-2023-2024
Дневен-режим-на-училището-за-2023-2024-учебна-година
Етичен-кодекс-на-училищната-общност
Механизъм-за-противодействие-на-училищния-тормоз-между-учениците-в-училище
План-за-взаимодействие-с-родители-и-факторите-от-социалната-среда
План-за-квалификационна-дейност-през-учебната-2023-2024г.
План-за-подготовка-и-обучение-на-децата-педагогическия-и-административния-персонал-при-бедствия-и-аварии
План-за-противодействие-на-тероризма-за-учебна-2023-2024г.
План-за-работата-на-педагогическия-съветник-за-учебната-2023-2024
План-за-работата-на-училищната-комисия-за-борба-с-противообществените-прояви-на-малолетни-и-непълнолетни
План-за-сигурност-за-противодействие-на-тероризма
Правила-за-провеждане-и-организиране-на-вътрешноинстиуционална-квалификация
Правилник-за-вътрешният-трудов-ред-в-ОУ''Капитан-П.Пармаков
Правилник-за-осигуряване-на-безопастни-условия-на-труд-обучение-и-възпитание-в-ОУКапитан-П.Пармаков
Правилник-за-пропускателния-режим-в-ОУКапитан-П.Пармаков
Програма-за-превенция-на-ранното-напискане-на-училище
Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-ученици-от-уязвими-групи
Програма-и-план-за-образователна-интеграция-на-учениците-от-етнически-малцинства
Програмна-система-за-развитието-на-възрастовите-групи-в-ОУКапитан-П.Пармаков
Система-за-самоконтрол-обект-за-раздаване-на-храна-в-ОУКапитан-П.Пармаков-приготвена-от-кухнята-майка
Система-за-финансово-управление-и-контрол
Стратегия-за-управление-на-риска
Училищна-политика-за-превенция-на-отпадането-на-деца-и-ученици-от-училище
Правила-и-процедури-за-въвеждане-на-защитна-мрежа-за-справяне-с-училищния-тормоз-между-учениците
План-на-координационен-съвет-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието
Процедура-за-налагане-на-санкиции-на-ученици-2023-2024


Документи 2022-2023 учебна годинаУчилищни правилници и програми, учебни планове 1-7 клас за 2022/2023 година

Училищна-програма-и-план-за-образователна-интеграция-на-учениците-от-етнически-малцинства
Училищен-учебен-план-1-7-клас
Програмна-система-за-развитието-на-предучилищна-група
Правилник-за-пропускателния-режим
План-за-сигурност
Етичен-кодекс-на-училищната-общност
Алгоритъм-за-прилагане-на-механизма-за-противидействие-на-тормоза-и-насилието-между-децата
Актуализиран-план-за-заседания-на-педагогическия-съвет
Актуализиран-годишен-план-на-училището
План-за-подготовка-и-обучение-на-децатаи-целият-персонал-за-безопасно-поведение-при-бедствия-аварии-катастрофи-и-пожари
Алгоритъм-за-прилагане-на-механизма-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието-между-децата
План-за-работата-на-педагогическия-съветник
План-за-работата-на-училищната-комисия-за-борба-с-противообществените-прояви-на-малолетни-и-непълнолетни
План-на-кординационен-съвет-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието
Правила-и-процедури-за-въвеждане-на-защитна-мрежа-за-справяне-с-училищния-тормоз-между-учениците
Програма-за-изпълнение-на-националната-стратегия-за-насърчаване-и-повишаване-на-грамотността
Училищна-политика-за-превенция-на-отпадането-на-деца-и-ученици-от-училище
http://ougradec-bg.com/wp-content/uploads/2022/10/Училищна-програма-за-гражданско-здравно-екологично-и-интеркултурно-възпитание.pdf
Училищна-програма-за-работа-по-проблемите-на-наркоманията-сектите-детската-престъпност-и-трафикът-на-хора
Система-за-ораганизация-и-управление-на-дейностите-свързани-с-обучението-и-възпитанието-по-БДП
План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на ОУ Капитан Петър Пармаков
Правилник-за-дейността-на-ОУ-Капитан-Петър-Пармаков
Дневен-режим-на-училището-за-учебната-2022-2023
Актуализирана-стратегия-за-превенция-на-отпадането-на-ученици-от-училище-за-периода-2021-2025
Форми-на-обучение-в-ОУ-Капитан-Петър-Пармаков-2022-2023
Стратегия-за-развитие-на-ОУ-Капитан-Петър-Пармаков-2021-2025-година-с приложени-план-за-действие-и-финансиране


Безопасност на движението по пътищата

Заповед-Министър-на-образованието

Документи 2021-2022 учебна година
Документи 2020 година


Достъп до обществена информация

Обява Експерт образователни дейности за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Обява Експерт образователни дейности за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда
Информация
Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по закона за достъп на обществена информация
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Отчет за 2020г. на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Отчет за 2019г. на постъпилите заявления за достъп до обществена информация


Документи 2019 година