Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната стая. В образователната среда се развиват и надграждат лаборатории за придобиване на умения и работа по проекти чрез съвременно оборудване за експериментална работа във всички STEM области и внедряване на дигитални технологии, включително такива, които позволяват да се работи интердисциплинарно, синхронно и асинхронно и чрез смесено обучение. Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене и да се насърчи интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на и лингвистични познания, изкуствата и др.