Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„

Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския за период от 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез ДПОКПС е партньор в изпълнението на Дейност 4: провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда/ 270 педагози/ и придобиване на всички останали ПКС за педагози, включени в проекта /325 педагози/.