Проект “Успех”

Проект “Успех”

През учебната 2013/2014 г. в ОУ „Капитан Петър Пармаков“ продължава третият, заключителен, етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/.

Първите два етапа от проекта протекоха при изключителен интерес от страна на учениците, пълна подкрепа и одобрение на родителите и приключиха успешно.

С началото на третия етап продължи дейността на клубовете в областта на здравното образование, здравословния начин на живот, уменията за самостоятелно учене и събиране на информация и дигиталните компетентности, клубовете в областта на природоматематическите науки, комуникативните умения на роден език, комуникативните умения на чужд език и културните компетентности.

Проектът обезпечава работата на клубовете и дава възможност да продължат техните извънкласни дейности, както и включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност.

През учебната 2013/2014 г. дейността по проекта обхваща 141 ученици от І до VІІI клас и се осъществява в 10 клуба и 2 ателиета, които работят в следните тематични направления:

Дигитални компетентности : „ Приложна информатика“
Комуникативни умения на чужд език : “Рисувам в Европейския съюз с думи”
Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите/ два клуба: клуб „ Математика, ура!”
Културни компетентности: “Творчеството на боите”
Хуманитарни науки: “Приказен свят”, “Вълшебния свят на българските приказки”
Комуникативни умения на роден език: “Приказно вълшебство”
Здравно образование: “Силни и здрави”
Здравословен начин на живот: “Как да оцелеем сред дивата природа”, “Природата, източник на здраве и сила”
Предприемачество: ” Сръчни ръце”, “Вълшебството на моите ръце”
Групите са напълно съобразени с интересите на учениците. Спесифичните извънкласни и извънучилищни форми на работа повишават мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, дават им допълнителни знания, съобразно техните желания и потребности, развиват творческия им потенциал и изграждат полезни умения в избраната от тях сфера.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, откриване на нови таланти, самостоятелност и изграждане на умения.

Работата на клубовете осмисля свободното време на учениците, като им дава право на избор относно предпочитаната от тях изява.