УЧИЛИЩЕТО


В УЧИЛИЩЕТО СЕ ОБУЧАВАТ ОКОЛО 340 УЧЕНИКА ОТ 21 УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ. СГРАДИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО СА ТРИ, ПОДЕЛЕНИ МЕЖДУ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН КУРС.

НАСТОЯТЕЛСТВО


ПОМОЩНИК В ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПО-УСПЕШНА ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ Е ИЗБРАНОТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ И СЪДЕБНО РЕГИСТРИРАНО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО.


Eлектронни платформи


Електронен дневник


Електронна училищна средаДокументи

Тук можете да намерите едни от най-важните документи на училщето

 • 2018Правилник за вътрешния трудов ред

 • 2018Годишен план

 • 2018Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците

 • 2018Правилник за дейността на училището

 • 2018Стратегия за превенция на отпадането на ученици от училището за периода 2014-2020 година

 • 2018График за провеждане на педагодически ситуации по тематична област БДП-ПГ-пет годишни през учебната 2018/2019 г.

 • 2018План за квалификационна дейност през учебната 2018/2019 г.

 • 2018Програмна система за развитието на предучилищна група в училището

 • 2018Училищен учебен план

 • 2018Отчет първо тримесечие

 • 2018Отчет второ тримесечие

 • 2018Бюджет

 • 2018Урок по родолюбие

 • 2018Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

 • 2018Програма за превенция на ранното напускане на училище

 • 2018Заповед

 • 2018Заповед

УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ГРАДЕЦ


ТУК ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ШАНС ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА

→ Проект "Подкрепа за успех"

→ Проект "Образование за утрешния ден"

→ Групи за "Занимания по интереси"

→ Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

→ Проект " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование""